logowanie


matematyka » geometria » geometria analityczna » prosta na płaszczyźnie » równanie kierunkowe prostej

Równanie kierunkowe prostej

Jeśli prosta nie jest równoległa do osi OY, to równanie prostej można zapisać w tak zwanej postaci kierunkowej y = mx + b, gdzie m i b to liczby rzeczywiste.

Parametr m = tgφ nazywany jest współczynnikiem kierunkowym, ponieważ wyznacza on kąt nachylenia tej prostej do osi OX. Parametr b jest rzędną punktu, w którym prosta przecina oś rzędnych.

równanie kierunkowe prostej

Równanie y = mx + b wyznacza prostą o współczynniku kierunkowym m i wyrazie wolnym b - nazywamy je równaniem kierunkowym prostej.

Wykreśl prostą znając równanie kierunkowe

© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt