logowanie


matematyka » geometria » stereometria » bryły obrotowe » stożek

Stożek

Stożek jest bryłą obrotową powstałą przez obrót trójkąta prostokątnego wokół prostej zawierającej przyprostokątną tego trójkąta (oś stożka).

stożek

Podstawą stożka nazywamy koło powstałe przez obrót przyprostokątnej prostopadłej do osi stożka.

Wysokością stożka nazywamy przyprostokątną trójkąta zawartą w osi obrotu.

Powierzchnią boczną stożka nazywamy powierzchnię wyznaczoną przez obrót przeciwprostokątnej trójkąta.

Część wspólna osi obrotu i powierzchni bocznej stożka jest punktem, który nazywamy wierzchołkiem stożka.

Tworzącą stożka nazywamy każdy odcinek zawarty w powierzchni bocznej stożka, którego jednym końcem jest wierzchołek stożka, a drugi należy do podstawy stożka.

Przekrojem osiowym stożka nazywamy część wspólną stożka i płaszczyzny zawierającej oś stożka.


Jeżeli promień podstawy walca wynosi r, wysokość h, tworząca l to:

Pole powierzchni bocznej stożka
Pb = π r l

Pole powierzchni całkowitej stożka
Pc = π r ( r + l )

Objętość stożka
V = 13 π r2 h

© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt