logowanie


matematyka » geometria » stereometria » bryły obrotowe » walec

Walec

Walec obrotowy (walec) jest bryłą obrotową powstałą przez obrót prostokąta wokół prostej zawierającej jeden bok (oś walca).

walec

Podstawą walca nazywamy każde z kół powstałych przez obrót boków prostopadłych do osi obrotu.

Wysokością walca nazywamy dowolny odcinek o końcach należących do podstaw walca i prostopadły do tych podstaw.

Powierzchnią boczną walca nazywamy powierzchnię obrotową powstałą przez obrót boku prostokąta równoległego do osi obrotu i rozłącznego z osią obrotu.

Tworzącą walca nazywamy każdy odcinek zawarty w powierzchni bocznej walca o końcach należących do jego podstaw.

Przekrojem osiowym walca nazywamy część wspólną walca i płaszczyzny zawierającej oś walca.


Jeżeli promień podstawy walca wynosi r, wysokość h, to:

Pole powierzchni bocznej walca
Pb = 2πrh

Pole powierzchni całkowitej walca
Pc = 2πr(r + h)

Objętość walca
V = πr2h

© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt