logowanie


matematyka » geometria » planimetria » figury geometryczne » odcinek

Odcinek

Z pojęciem odcinka często spotykamy się w życiu codziennym. O odcinku mówimy, że łączy dwa dane punkty. Odcinek wyznacza odległość dwóch danych punktów.

Odcinkiem AB nazywamy figurę utworzoną z punktów A i B (zwanych jego końcami) oraz wszystkich punktów leżących między nimi na prostej wyznaczonej przez te punkty. Jeżeli A = B, to odcinek AB nazywamy odcinkiem zerowym.

odcinek

Odcinek oznaczamy dwiema literami, które wskazują punkty ograniczające go, czyli jego końce, pisząc np. odcinek AB. Możemy użyć również małej litery, pisząc np. odcinek a. Długość odcinka AB oznaczamy symbolicznie |AB|.

Symetralna odcinka
Symetralną odcinka nazywamy prostą prostopadłą do tego odcinka i przechodzącą przez jego środek.
Symetralna odcinka jest zbiorem wszystkich punktów płaszczyzny jednakowo oddalonych od końców odcinka.

Oś symetrii odcinka
Odcinek ma dwie osie symetrii: prosta w której się zawiera i prostą symetralną.

Stosunek odcinków
Stosunkiem k dwóch odcinków niezerowych AB i CD nazywamy iloraz długości tych odcinków mierzonych tą samą jednostką. k = |AB| |CD|

Suma i różnica odcinków
Jeżeli mamy dwa dowolne odcinki a i b, to możemy jeden z nich przenieść i umieścić na przedłużeniu drugiego, otrzymując ten sposób trzeci odcinek c, który będzie ich sumą.
Aby odjąć od siebie dwa dowolne odcinki a i b, należy mniejszy odcinek przenieść na większy w taki sposób, aby miały jeden punkt końcowy wspólny, wtedy pozostała część większego odcinka będzie różnicą odcinków.

Złoty podział odcinka
Jednostki długości

© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt