logowanie


matematyka » geometria » planimetria » figury geometryczne

Figury geometryczne

Figura geometryczna to dowolny zbiór punktów z przestrzeni euklidesowej. Do podstawowych figur geometrycznych zaliczamy: punkt, prosta, płaszczyzna, przestrzeń, które są pojęciami pierwotnymi geometrii. Każdy wyobraża sobie jakoś te obiekty i bez trudu potrafi wskazać ich modele. Każda figura geometryczna płaska posiada pewne własności przedstawione poniżej

Figura wypukła i wklęsła
Figurę geometryczną nazywamy wypukłą, jeśli każdy odcinek, którego końce należą do figury, zawiera się w tej figurze. Figurę geometryczną, która nie jest wypukła, nazywamy wklęsłą.

Figura ograniczona
Figurę płaską nazywamy ograniczoną, jeżeli zawiera się w pewnym kole. Figurę płaską, która nie zawiera się w żadnym kole nazywamy nieograniczoną.

Brzeg i wnętrze figury
Punkt B nazywamy punktem brzegowym figury, jeżeli w każdym kole o środku w punkcie B znajdują się zarówno punkty danej figury, jak i punkty do niej nie należące.
Punkt W nazywamy punktem wewnętrznym figury, jeżeli istnieje koło o środku w punkcie W zawarte w tej figurze.
Brzegiem figury nazywamy zbiór wszystkich punktów brzegowych tej figury. Wnętrzem figury nazywamy zbiór wszystkich punktów wewnętrznych tej figury.

Figury przystające
Dwie figury są przystające, jeśli jedną z tych figur można nałożyć na drugą.

Prosta
Odcinek
Kąty
Łamana
Okrąg i koło

Wielokąty
   Trójkąty
   Czworokąty

Pola i obwody figur płaskich
   Jednostki długości
   Jednostki pola

© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt