logowanie


matematyka » geometria » planimetria » figury geometryczne » Kąty

Kąt płaski

Jeżeli na płaszczyźnie z danego punktu poprowadzimy dwie półproste, to utworzymy figurę, która posłuży nam do określenia pojęcia kąta. Półproste wówczas nazywamy ramionami, a ich wspólny punkt wierzchołkiem kąta.

kąt płaski Kąt płaski (kąt) to każda z dwóch części płaszczyzny ograniczonych dwiema półprostymi o wspólnym początku ( zwanym wierzchołkiem kąta) wraz z tymi półprostymi (zwanymi ramionami kąta).

Dla oznaczenia kątów używamy pojedynczych liter alfabetu greckiego: α, β, γ, δ, ... lub zapisujemy symbolicznie ∡AOB, gdzie środkowa litera oznacza wierzchołek kąta. Najczęściej, zamiast malowania płaszczyzny między ramionami rysujemy łuk wewnątrz kąta.


Kąt wypukły i kąt wklęsły
kąt wklęsły i wypukły
Jeśli założymy, że ramiona kąta nie leżą na jednej prostej, to tylko jeden z kątów - nazwiemy go wewnętrznym - ma tę własność, że odcinek łączący dwa dowolne punkty na różnych ramionach figury zawiera się w tym obszarze. Kąt o tej własności nazywamy kątem wypukłym. Drugi z kątów, który nie posiada tej własności nazywamy kątem wklęsłym.
Miara kąta wypukłego jest mniejsza lub równa π (180°) oraz równa 2π (360°). Miara kąta wklęsłego jest większa od π (180°) lecz mniejsza niż 2π (360°).


Dwusieczna kąta
Dwusieczną kąta nazywamy półprostą, która dzieli dany kąt na dwa przystające kąty. Dwusieczna kąta jest półprostą zawartą w jego osi symetrii, a każdy punkt dwusiecznej kąta jest równo odległy od obu ramion kąta.


Jednostki miary kąta płaskiego
Rodzaje kątów
Kąty przyległe i wierzchołkowe
Kąty naprzemianległe i odpowiadające
Twierdzenie Talesa

Test - mierzenie kątów kątomierzem

© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt